KNR ANBI St. Willibrordsabdij

Geplaatst op

RSIN: 002848806

Bestuur samenstelling

Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement. De Sint Willibrordsabdij wordt rechtens vertegenwoordigd door de abt van het klooster. De abt wordt in het bestuur bijgestaan door een Raad van deels gekozen, deels benoemde leden van de kloostergemeenschap. In 2015 is een nieuwe abt gekozen.

Doelstelling

Het religieus instituut Sint Willibrordsabdij is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Sint Willibrordsabdij.

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als “een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden”.

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Naast het algemeen doel, eigen aan alle religieuze instituten: de bevordering van het religieuze leven en het uitdragen van de Christelijke beginselen, heeft de abdij onder meer tot doel:

  • een gunstig leefklimaat te scheppen voor de leden van de abdij ter ontwikkeling van hun godsdienstig leven door toeleg op stilte, soberheid van leven, gebed, studie en arbeid;
  • het ontvangen van gasten om hen te laten deelnemen aan het leven en de spiritualiteit van de abdij;
  • andere taken, die de tijd en situatie van de abdij vragen, waarbij zij haar doelstellingen kan trachten te verwezenlijken: direct, door zelf daarin actief te zijn, of indirect door anderen kennis, de materiële of  financiële middelen daarvoor te geven;
  • solidair te zijn met andere religieuze instituten;
  • een hecht steunpunt te zijn in Kerk en samenleving door met toegewijde pastorale zorg de noden – geestelijke zowel als stoffelijke- van de mensen tegemoet te treden en waar mogelijk te lenigen;
  • financieel onafhankelijk te zijn door het bestaan van de abdij te verzekeren middels het exploiteren van onder meer een gastenverblijf, een stiltecentrum voor groepsactiviteiten op gebied van geloofsverdieping en persoonlijke spirituele ontwikkeling, een boekbinderij en –restauratieatelier, en het beheer van het Landgoed Sint Willibrordsabdij.

Beleidsplan

Het beleidsplan, activiteiten en programma’s van het religieus instituut Sint Willibrordsabdij is te vinden op www.willibrordsabdij.nl.

Met een onderbreking van ruim drie eeuwen na de reformatie zijn in Nederland al meer dan duizend jaar gemeenschappen van monniken te vinden die dagelijks bidden en werken volgens de Regel van de heilige Benedictus van Nursia (+570). Zij leven als broeders samen onder de leiding van een abt; zij blijven ongehuwd en zien af van persoonlijke eigendommen. Ze leven in gemeenschap van goederen en voorzien in hun eigen onderhoud. In leven en werken willen zij ervan getuigen hoe goed een leven met God is. Zo is in 1945 vanuit de St. Paulusabdij in Oosterhout (N.Br.) de St. Willibrordsabdij in Doetinchem gesticht. Ook bekend als de ‘Abdij Slangenburg’. Benedictijnse monniken vormen een contemplatieve gemeenschap. Toch is de missie van de gemeenschap niet alleen God en elkaar te dienen maar ook als biddende gemeenschap naar buiten te getuigen van de ruimte die deze manier van leven geeft. De missie krijgt gestalte in de dagelijkse vijf gebedsdiensten, de dagelijkse eucharistieviering, de ontvangst van gasten in het gastenhuis en stiltecentrum, cursussen en eenmalige activiteiten zoals rondleidingen. Rond de abdij heeft zich een groep van ca. 120 oblaten gevormd: leken die zich middels een gelofte aan de abdij, als hun spirituele ‘thuishaven’ hebben verbonden. Deze groep wordt vanuit de abdij gevormd en begeleid. Daarnaast richt de abdij zich op de boekbinderij en het beheer van het landgoed.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Verslag activiteiten

De belangrijkste ‘activiteit’ van een Benedictijnse gemeenschap bestaat uit het dagelijkse koorgebed, waarbij zowel de gasten zeer welkom zijn als ieder ander die zich bij dit gebed wil aansluiten.

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats in het gastenhuis en stiltecentrum waaronder retraites en (zen)meditaties. Zo wordt vorm gegeven aan de opdracht ‘bidt en werk’, die Benedictus de monniken heeft meegegeven. Een overzicht van de belangrijkste activiteiten treft u aan op de website.

Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten van het religieus instituut St. Willibrordsabdij

Jaarrekening Jaarrekening Begroting
2016 2015 2016
Baten
Inkomsten leden religieus instituut 60.273 58.275 60.000
Opbrengst bezittingen en beleggingen 52.251 231.801 120.000
opbrengst activiteiten 53.575 53.266 50.000
Overige baten 111.908 62.718 55.000
Totaal baten 278.007 406.060 285.000
Bestedingen
Huisvesting 94.553 81.584 85.000
Levensonderhoud 83.821 91.025 82.000
Algemene kosten 42.365 54.049 48.000
Giften aan derden 18.547 18.355 20.000
extra dotatie onderhoud 300.000
Totaal bestedingen 239.286 545.013 235.000
bijdrage in renovatie abdij 472.720
Resultaat (baten – bestedingen) 38.721 -611.673 50.000

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te bereiken.

In 2015 is de abdij aangepast door middel van het uitvoeren van groot onderhoud.

Deze informatie is integraal overgenomen zoals ze ook te vinden is via de Belastingdienst: ANBI Zoeken. Zoektermen: Instelling: Benedictijnen, Vestigingsplaats: Doetinchem.